Algemene Voorwaarden voor www.ctservice.nl


Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.ctservice.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Combi Totaal Service. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.


Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Combi Totaal Service is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Combi Totaal Service.


Prijzen

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Combi Totaal Service te mogen claimen of te veronderstellen.

Combi Totaal Service streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.


Diensten en Producten

De informatie, diensten en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid.

Wij behouden ons het recht voor om deze informatie, diensten en/of materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Combi Totaal Service aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.


Garantie

Combi Totaal Services levert onder geen beding garantie op de aangeschafte e/o vervangen producten, materialen of onderdelen. Aanspraak op garantie ligt te allen tijde binnen de garantietermijn van de leverancier of fabrikant van het aangeschafte of vervangen product of onderdeel. U kunt hierin wel rekenen op bemiddeling door Combi Totaal Service met de leverancier of fabrikant.


Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.ctservice.nl op deze pagina.Deze pagina is voor het laatst aangepast op 16 april 2021.